Despite stiff opposition from greens, Karnataka okays Sharavathi hydel project